လားရှိုးဆေးရုံကြီး Highly Infectious Patient Management and PPE Training ကျင်းပ

GMS Health Security Project စီမံချက်ဝင်ဆေးရုံဖြစ်သော လားရှိုးဆေးရုံကြီးတွင် Highly Infectious Patient Management ဆင့်ပွါးသင်တန်းများကို ဆေးရုံရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဆင့်ပွါးသင်တန်းများ ဆက်လက်ပို့ချပေးနေပါသည်။

More Tags

Office No. 4, Nay Pyi Taw, Myanmar
+95 67 3431071
info@mohs.gov.mm